Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej podjęło 18 listopada kilka pilnych uchwał i ustaliło wspólną treść wniosków, które trafią do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu, które zorganizowano w Ustroniu wziął udział Zarząd Izby Rolniczej w Opolu.

Izby rolnicze wnioskują o jak najszybsze  rozwiązanie problemu rolników uprawiających rzepak i kukurydzę, pozbawionych możliwości stosowania neonikotynoidów, wobec braku na naszym rynku równie skutecznych alternatywnych środków ochrony roślin.

Porozumienie wnosi również o uwzględnienie podczas przeglądu średniookresowego PROW na lata 2014-2020 (I i II Filar WPR) następujących postulatów, wynikających ze  specyfiki gospodarstw Polski południowo-wschodniej:

  1. regionalizacja PROW
  2. uproszczenie zasad zazielenienia
  3. zmiana zasad płatności z I Filaru WPR w latach 2015-2020 związanych z produkcją w zakresie dotyczącym bydła, tak aby ta płatność przysługiwała, na terenie województw Polski południowo-wschodniej, rolnikom posiadającym co najmniej 1 sztukę bydła.
  4. zmiana (uproszczenie) zasad przyznawania dotacji z działania 128 PROW („modernizacja”)
  5. zapewnienie realnego rozwoju gospodarstw drobnotowarowych

Zdecydowano również o wystąpieniu do MRiRW o podjęcie rozmów z Ministrem Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom rolnictwa i leśnictwa. Wnosimy też o rozszerzenie listy gatunków łownych o krukowate, wilka. Izby uzasadniają to zaobserwowanym stałym wzrostem populacji dzikich zwierząt, które coraz śmielej wkraczają na grunty uprawne i niszczą uprawy i zasiewy.

Samorządy rolnicze zwrócą się też do resortu w sprawie ochrony działalności rolniczej, zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, w związku  działaniami gmin przy uchwalaniu studiów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Izby wnoszą o wprowadzenie zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, zobowiązujących Rady Gmin do wprowadzania do Studiów zagospodarowania przestrzennego oraz do Planów zagospodarowania przestrzennego klauzul ochrony historycznych praw rolników związanych z prowadzeniem działalności  rolniczej na danym obszarze gminy. Rolnicy proponują też ograniczenie ustawowe roszczeń sąsiedzkich wobec gospodarstw rolnych, przez osoby nie związane z rolnictwem, osiedlające się w pobliżu historycznie działających gospodarstw rolnych

Izby zajęły również stanowisko w sprawie zmian prawnych, w związku z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Domagają się również ograniczenia importu zbóż oraz w związku z ASF oraz wprowadzenia zakazu importu zbóż z Ukrainy.

Uchwały Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej z dnia 18 listopad 2016:

uchwala-nr-1k2016-porozumienia-17-11-2016