Wypracowane stanowisko w dniu 22 lutego 2024 roku na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczące różnych kwestii związanych z rolnictwem, polityką handlową oraz wsparciem dla protestujących rolników.

Oto podsumowanie wypracowanych punktów:

  • Bezpieczeństwo żywnościowe, rentowność gospodarstw rolnych. Krajowa Rada Izb rolniczych jest przeciwna przymusowym ograniczeniom produkcji rolniczej, wynikającym z Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślając znaczenie utrzymania wysokiej jakości bezpiecznej żywności oraz rentowności gospodarstw.
  • Sankcje wobec Rosji. W związku z agresją Rosji na Ukrainę Krajowa Rada Izb Rolniczych wzywa do wprowadzenia sankcji na artykuły rolno-spożywcze z Rosji na szczeblu globalnym.
  • Ochrona rolników i produkcji żywności. KRIR domaga się ochrony europejskich rolników poprzez zapobieganie importowi towarów i żywności z krajów, które nie przestrzegają europejskich standardów.
  • Współpraca handlowa z Ukrainą. KRIR apeluje o zmianę współpracy handlowej z Ukrainą, w tym nałożenie ceł i kontyngentów na produkty ukraińskie oraz przeznaczenie dochodów z ceł na pomoc dla Ukrainy.
  • Ochrona granic celnych. KRIR żąda wprowadzenia procedur umożliwiających skuteczną ochronę granic celnych i budżetu krajowego.
  • Zniesienie GAEC w punktach 6, 7 i 8. KRIR domaga się trwałego zniesienia tych standardów warunkowości, co zapewni większą elastyczność dla rolników w prowadzeniu gospodarstw. 
  • Wsparcie dla rolników. KRIR żąda wypłaty pomocy suszowej, dopłat bezpośrednich oraz uruchomienia pomocy z funduszu wojennego, a także uruchomienia skupu od rolników i przekazania produktów w ramach akcji humanitarnej.
  • Protest i postulaty. KRIR wspólnie z rolnikami ze słowackiej Izby Rolno-Spożywczej uczestniczyła w proteście na granicy Polsko Słowackiej, przedstawiając wspólne postulaty dotyczące konieczności podjęcia pilnych działań interwencyjnych w rolnictwie.

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu po przedstawieniu przez prezesa Izby Rolniczej w Opolu, jakie postulaty zapadły na trzecim posiedzeniu KRIR, jednomyślnie popiera wyżej wymienione. Zarząd nadmienia, że wspólne stanowisko podkreśla istotę ochrony rolnictwa, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i wsparcia dla rolników. Poparcie wszystkich izb rolniczych dodaje wagi tym postulatom, podkreślając ich kluczową rolę w utrzymaniu stabilności sektora rolniczego.

Stanowisko KRIR w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie