Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie było tematem konferencji prasowej (28.03) z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Jurgiela i Posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – Kazimierza Gwiazdowskiego. 

Posłowie omówili działania Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a w szczególności deklarację wersalską przedstawioną po nieformalnym posiedzeniu szefów państw lub rządów UE, 10 – 11 marca 2022. Deklaracja mówi o podniesieniu poziomu unijnego bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zmniejszenie zależności od kluczowych importowanych produktów rolnych i składników produkcji, w szczególności dzięki zwiększeniu unijnej produkcji białka roślinnego.

Przedstawiono również komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych z dnia 23 marca 2022 r. 

Aby wypełnić swoją rolę światowego dostawcy żywności, który nadal jest w pełni zaangażowany w transformację środowiskową, unijny sektor rolny potrzebuje pełnego wsparcia Komisji, dlatego przyjęła ona następujące środki:

  • Pakiet wsparcia w wysokości 500 mln euro;
  • Od 16 października 2022 r. więcej zaliczek na płatności bezpośrednie;
  • Środki ochrony rynku;
  • Wyjątkowe i tymczasowe odstępstwo umożliwiające uprawę roślin na gruntach ugorowanych w celu produkcji żywności i pasz;
  • Szczególne tymczasowe mechanizmy elastyczności w stosunku do istniejących wymogów przywozowych dotyczących pasz.

Komisja zadba również o to, by:

  • ogólna wydajność rolnictwa UE nie została osłabiona,
  • wykorzystywano innowacje przyczyniających się do zrównoważonego zwiększenia plonów,
  • zmniejszono zależności europejskiego rolnictwa od energii, energochłonnego importu oraz importu pasz, 
  • korzystano ze zróżnicowanych źródeł importu i rynków zbytu, dzięki solidnej wielostronnej i dwustronnej polityce handlowej, 
  • wykorzystano plany strategiczne WPR do priorytetowego traktowania inwestycji, które zmniejszają zależność od gazu i paliw oraz czynników produkcji, takich jak pestycydy i nawozy.

II.1 Komunikat z konferencji Prasowej z dn. 28.03.2022

II.3 Deklaracja wersalska

Załącznik bez tytułu 00084

Załącznik bez tytułu 00087

Załącznik bez tytułu 00090

Załącznik bez tytułu 00093

Załącznik bez tytułu 00096

Załącznik bez tytułu 00099