PROCEDURA POSTĘPOWANIA

w przypadku wystąpienia

SZKÓD ŁOWIECKICH

obowiązująca od 8 sierpnia 2018 roku:

 1. Rolnik (właściciel albo posiadacz gruntów rolnych) zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia (14 dni od powstania dla szkód w sadach) do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
 2. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia rolnika oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody o terminie dokonania oględzin w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku o szacowanie szkód (zgłoszenia szkody).
 3. W terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia zespół szacujący (tj. rolnik, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) dokonuje oględzin, szacowania szkody.

Niestawiennictwo rolnika lub przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin / ostatecznego szacowania szkody dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza się protokół (w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron).
 2. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy rolnik jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 3. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego (właściwe Koło Łowieckie) ze środków własnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z ostatecznego szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwołania.
 4. Rolnikowi oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, który w ciągu 7 dni dokonuje oględzin lub szacowania ostatecznego, w których mają prawo brać udział członkowie zespołu, tj. rolnik, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.
 5. Na pisemny wniosek jednej ze stron, w oględzinach, szacowaniu ostatecznym szkód, może uczestniczyć przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej, który przedstawia pisemną opinię na temat oszacowania szkody.
 6. Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji ostatecznej (wydawanej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołów ze wszystkich szacowań szkód danej uprawy).
 7. Rolnik, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe może, w  terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, skierować sprawę do sądu.

AKTY PRAWNE I WZORY DOKUMENTÓW:

 1. Wzór protokołu oględzin
 2. Wzór wniosku o szacowanie szkód łowieckich
 3. Wzór zawiadomienia o terminie oględzin
 4. uchwała sejmiku – terminy-zbioru-upraw-dla-województwa-opolskiego
 5. Ustawa PRAWO ŁOWIECKIE od 2020 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.4.2019 r. ws. szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Linki do stron internetowych:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

http://www.opolskie.pl/lowiectwo/

 1. Wykaz kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie województwa opolskiego:

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/

 1.    Podział województwa opolskiego na obwody łowieckie:

http://maps.opolskie.pl/ogis/default.aspx?gpw=9e04e4b4-9467-45cf-8ac6-dae18c9f3f3e