Wójtowie i burmistrzowie zgłaszają izbom rolniczym oraz Krajowej Radzie Izb Rolniczych problemy związane z szacowaniem szkód łowieckich. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie, od 1 kwietnia 2018 r. szacowanie szkód mają przeprowadzać gminy. Brakuje jednak odpowiednich przepisów wykonawczych, dlatego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w następujących kwestiach:

1) Wójtowie wskazują na brak odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy (sołtysów), którzy mogliby w sposób fachowy i rzetelny taki proces szacowania przeprowadzić. Ustawa, co prawda zobowiązuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do przeszkolenia tych osób, ale z sygnałów napływających z Nadleśnictw Lasów Państwowych szkolenia te będą realizowane od maja do września br.. Ustawa natomiast nakazuje oględziny i oszacowanie szkody w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia do Gminy przez rolnika szkody. W związku z powyższym nie jest możliwe dotrzymanie przez Gminy tych terminów.

2) sołtysi odmawiają uczestniczenia w procesie szacowania, a Wójt, Burmistrz lub Prezydent nie ma możliwości prawnych do zmuszenia ich do podjęcia tych czynności, ponieważ pomiędzy Gminą a Sołtysem nie powstaje stosunek pracy i brak jest podległości służbowej.

Ponadto, brak jest również możliwości prawnych zapłacenia za tę czynność przedstawicielom jednostki pomocniczej, a obciążenie pracą jest dość znaczne, bo w niektórych przypadkach jest to kilkudziesięciokrotny udział sołtysów w szacowaniu w skali roku, przy czym do większości szkód należy pojechać na pole 2 razy: na oględziny i do szacowania ostatecznego;

3) Wójtowie wskazują również na brak trybu powoływania zespołów szacujących szkody. Brak jest przepisów wykonawczych w tej sprawie. A obowiązujące przepisy powodują, że dla każdego gospodarstwa będzie innych skład komisji, chociażby ze względu na zmienność członków zespołu w postaci przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego czy rolnika, u którego szkoda powstała.

4) Podnoszona jest też kwestia odpowiedzialności Gminy za błędy szacowania przez osoby, niepozostające w stosunku pracy z Gminą,

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca uwagę, że powyżej opisane kwestie, są tylko najczęściej powtarzającymi się w kontaktach z Gminami, ale należy mieć na uwadze szereg innych wątpliwości, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi (np. wzór protokołu z szacowania szkody, itp.)

Zarząd KRIR prosi o ustosunkowanie się ministra do przedmiotowego wniosku i podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania obowiązujących przepisów.