W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wyjazdem na zimowisko, informujemy, że nabór uczestników  został zakończony.

Izba Rolnicza w Opolu prowadzi nabór uczestników na 7-dniowe zimowisko organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych, które odbędzie się w dniach 22.01.2024r. – 28.01.2024r. w Zakopanem w ośrodku u Franka (ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane).

Oferta zimowiska kierowana jest dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2008 roku, których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie jakim jest organizowane zimowisko (konieczne jest pobranie zaświadczenia z KRUS).

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) – zgodnie z załączoną ofertą.

W ramach kosztów uczestnik zimowiska ma zapewnione:

– zakwaterowanie,

– wyżywienie,

– opiekę pedagogiczną,

– wycieczki oraz atrakcje,

– ubezpieczenie,

– transport na zimowisko z miejsca zbiórki i z powrotem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Natalią Sobczyk – pracownikiem Biura Izby Rolniczej w Opolu – tel. 77 457 23 26 do dnia 13.12.2023r., podając dane uczestnika (dziecka):

– imię i nazwisko,

– datę urodzenia,

– imiona rodziców,

– adres zamieszkania,

– numer PESEL,

– numer telefonu kontaktowego do rodziców,

– adres poczty elektronicznej (e-mail).

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona (tylko 20 uczestników z województwa opolskiego).

Po zakwalifikowaniu uczestnika na zimowisko przez Biuro Izby Rolniczej w Opolu wpłaty za uczestnictwo w koloniach należy dokonać w terminie do dnia 03.01.2023 r.

Dane do przelewu:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa

nr konta BNP PARIBAS: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika + termin turnusu.

Poniżej niezbędne dokumenty wypełnione przez rodzica ubezpieczonego w KRUS, które należy dostarczyć do Biura Izby Rolniczej w Opolu:

1.     Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zimowisku)

karta kwalifikacyjna zima 2024

2.     Regulamin uczestnictwa w zimowisku organizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci i młodzieży

Regulamin zimowiska 2024

3.     Zaświadczenie o ubezpieczeniu rodzica w KRUS (wzór w załączeniu)

wzór zaświadczenia KRUS

4.     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajową Radę Izb Rolniczych z siedzibą w Warszawie

klauzula KRIR zima 2024

5.     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie

klauzula FSUSR zima 2024

6.     Potwierdzenie wpłaty za zimowisko

7.     W przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu

8.     Oświadczenie rodziców – tylko w przypadku gdy:

¾   widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem kolonii

Wzór oświadczenia inne nazwisko

¾   widnieje różnica w adresie zamieszkania pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru domu/mieszkania)

Wzór oświadczenia inny adres

W załączeniu informacje dotyczące organizacji 7-dniowego zimowiska w Zakopanem dla 20 uczestników z województwa opolskiego oraz lista co należy zabrać wraz z innymi wytycznymi.

lista co zabrac zima 2024

Oferta zimowiska 2024

„Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2024 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika”.