Wojewodowie z lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego zakazali korzystania z wód Odry w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich.

Jest to związane z katastrofą ekologiczną i trwającymi ustaleniami przyczyny masowego śnięcia ryb w Odrze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody.

1) wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Ministerstwo zwróciło się do izb rolniczych z prośbą o rozpowszechnienie informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wodą pochodzącą z Odry i jej dopływów.

Dotyczy to rolników utrzymujących zwierzęta, w tym zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

Taka informacja powinna w szczególności trafić do rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane w sąsiedztwie Odry i jej dopływów.

Przedstawiamy pełną treść pisma MRiRW wraz z aktualizacją:

pismo MRiRW do ARIRM, ODR i IZB

arimr aktualizacja