Zawiadomienie w sprawie uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

Na podstawie § 14 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z tym, iż w gminach gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, Okręgowe Komisje Wyborcze podjęły Uchwały w sprawie uznania pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu postanowiły o NIE PRZEPROWADZANIU GŁOSOWANIA W DNIU 28 lipca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E