Marchewki

Agencja Rynku Rolnego prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą obowiązku sporządzania umów na dostawy produktów rolnych. Znowelizowane przepisy rodzą pytania ze strony rolników. Wątpliwości budzą między innymi: terminy podpisywania umów, określenie ilości oraz cen płodów rolnych. Agencja wyjaśnia, że obowiązek zawierania umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy istnieje od 3 października 2015 r. 

To właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Ma ona zapobiec nieuczciwym praktykom handlowym na rynku rolnym oraz usprawnić łańcuch dostaw.

Zawieranie umów zakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. Ustanawia ono wspólną organizację rynków produktów rolnych. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również musi być zawarta na piśmie.

Produkty objęte działaniem tej ustawy to m.in.: zboża i pochodne, cukry, susz paszowy, nasiona, chmiel, tytoń, len, owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne, wołowina i cielęcina, wieprzowina, drób, baranina i kozina, jaja, produkty pszczele, wino, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Obowiązek zawierania umów nie dotyczy sprzedaży bezpośredniej przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów. Umowa nie jest też wymagana w przypadku, gdy dostawca zbywa produkty rolne nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem.

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą. Nie jest określone, w którym momencie ma to nastąpić (z wyjątkiem tytoniu). Wskazane jest, by rolnik zawarł umowę o dostarczenie produktów rolnych przed rozpoczęciem produkcji, gdyż może ocenić: czy jego produkty znajdą nabywcę i za jaką cenę. Jednak może to nastąpić również w terminie późniejszym.

Umowa musi określać:

  1. cenę zapłaty za dostawę (może być ona ustalona jako niezmienna lub też może być wskazany sposób jej obliczania),
  2. ilość i jakość dostarczanych produktów,
  3. termin dostawy,
  4. okres obowiązywania umowy (może być ograniczony lub nieograniczony z podaniem zasad rozwiązania umowy; obecnie nie jest ustanowiony minimalny okres obowiązywania umowy, ale minister rolnictwa może go w przyszłości ustanowić w drodze rozporządzenia),
  5. szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności,
  6. ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych,
  7. przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub w razie zawarcia wadliwej umowy grożą kary pieniężne. Ich wysokość to 10% zapłaty za nabyte produkty. Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli i nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej jest dyrektor oddziału terenowego ARR. Uwzględnia się tutaj  miejsce siedziby lub zamieszkania nabywcy.

źródło: Agencja Rynku Rolnego