Pojawiła się aktualizacja rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (The register of authorized plant protection products) z dnia 28.02.2023 r.

Rejestr środków ochrony roślin jest aktualizowany, zgodnie z przepisami art. 57 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.), w okresie trzy miesięcznym.

W celu ustalenia aktualnych informacji o środkach ochrony roślin nie zawartych w rejestrze, rolnicy proszeni są o kontakt z Departamentem Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiały do pobrania:

Rejestr środków ochrony roślin
rejestr​_sor28022023.xls 0.95MB

Najnowsze publikowane etykiety środków ochrony roślin
etykiety​_luty​_2023.zip 32.81MB

Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających (zmiany w rejestrze śor)

Wykaz​_zezwoleń​_i​_decyzji​_zmieniających​_(zmiany​_w​_rejestrze​_śor).xls 1.17MB