Strona główna Aktualności Rolnicy mogą zgłaszać i szacować straty spowodowane suszą 2023

Rolnicy mogą zgłaszać i szacować straty spowodowane suszą 2023

2102
0

Weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r., które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji do spraw oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem strat muszą zalogować się w aplikacji suszowej.

Procedura działania jest różna, w zależności od okoliczności:

– w sytuacji, gdy skosili uprawę dokonać zgłoszenia szkody (aplikacja poda, jaki procent strat wskazała)

– w sytuacji, gdy mają uprawę nie skoszoną i chcą by dodatkowo straty oszacowała komisja-  muszą złożyć przez aplikację wniosek o oszacowanie strat.

Równocześnie rolnik musi  złożyć wniosek o szacowanie strat przez komisję w Urzędzie Miasta/Gminy. Ten występuje do Wojewody o powołanie Komisji.

Po powołaniu Komisji przez Wojewodę (odbywa się to sprawnie), ta przystępuje do pracy i szacuje straty u rolników, którzy do urzędu złożyli stosowny wniosek w urzędzie.

Komisja ze swoich prac sporządza notatkę.

Komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy, raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Z wytycznych wynika, że Komisja dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisje dostaną dostęp (hasło i login do aplikacji – po 2 osoby z Komisji) i w drugiej połowie sierpnia złożą raport w aplikacji.

Wszelkie aktualne wytyczne dotyczące zasad zgłaszania i szacowania strat można uzyskać w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

W załączeniu Wytyczne dla komisji:

Wytyczne_dla_Komisji__powołanych_przez_Wojewodę_szacujacych_straty_suszy

Komisje będą szacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Komisje z oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły. Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą publicznej aplikacji
w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę i nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Raporty oszacowania szkód będą zawierać:
1) imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, a także miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
2) informacje o uprawach rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
3) procentową wysokość oszacowanych szkód;
4) imiona i nazwiska członków komisji oraz adresy ich poczty elektronicznej;
5) datę oszacowania szkód.

W związku z powyższym, zainteresowani poszkodowani rolnicy powinni w pierwszej kolejności, po weryfikacji wystąpienia zjawiska suszy w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej na stronie https://susza.iung.pulawy.pl/ skorzystać z aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dla producentów rolnych do pobrania ze strony: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza-w-aplikacji.