Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu podjęło uchwałę opowiadającą się za przywróceniem poprzednio obowiązującego systemu naliczania czynszów dzierżawnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Panstwa.

Rolnicy chcą powrotu do sposobu naliczania sprzed nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Pismo dotyczące podjęcia uchwały wpłynęło do OT KOWR w Opolu. 

Walne Zgromadzenie IR w Opolu uchwała w sprawie naliczania czynszów dzierżawnych