Czy nasza melioracja zbliży się do standardów europejskich

Nadzór nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych powierzono nowej jednostce: Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Taką odpowiedź otrzymała Krajowa Rada Izb Rolniczych na pytanie skierowane do ministerstwa, dotyczące zmiany przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 100) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna.

Jednocześnie odnosząc się do zgłoszonej propozycji nałożenia na wójtów obowiązku sprawowania nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, resort rolnictwa przedstawił stanowisko w tej sprawie.

Na etapie prac nad projektem obecnie obowiązującej ustawy – Prawo wodne, MRiRW proponowało, aby nadzór nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych zamiast starosty sprawował wójt. Propozycje te nie spotkały się jednak z akceptacją samorządów gminnych. Ostatecznie kompetencje w tym zakresie powierzono nowej jednostce – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyjnych nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Z uwagi na to, że przepis ten obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2018 r. w opinii resortu rolnictwa, nie jest zasadne wprowadzanie zmian w tym zakresie, do czasu oceny funkcjonowania tego przepisu.