Samorządy rolnicze zwróciły się do ministra w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

W odpowiedzi, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z uzgodnieniami z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe jest wszczęcie postępowania w zakresie przejęcia długu na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), gdy ustanowione zabezpieczenie dotyczy zobowiązań wymagalnych, które mogą zostać przejęte przez KOWR, pod warunkiem że wierzyciel na etapie potwierdzania salda zobowiązań, zobowiąże się wykreślić hipotekę z chwilą spłaty należności nią zabezpieczonych. Takie zobowiązanie powinno zostać złożone wraz z wnioskiem o przejęcie długu.

W takim przypadku do dalszych rozliczeń przyjmowana jest wartość nieruchomości określona w złożonym przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez KOWR operacie szacunkowym, bez pomniejszania tej wartości o wysokość wpisanych do księgi wieczystej hipotek.

Doprecyzowanie przepisów art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne zostanie rozważone przy najbliższej nowelizacji ustawy.

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że Komisja Europejska opublikowała informację o zaakceptowaniu programu pomocowegoSA.56408 Poland, Aid for the debt restructuring of agricultural holdings w drodze decyzji. Uwzględniając powyższe w najbliższym czasie uruchomiona zostanie pomoc, o której mowa w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, w formie:

  • bankowych kredytów restrukturyzacyjnych z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Poniżej przedstawiamy pełną treść korespondencji:

KRIR_KK_369_20

MRiRW_WR.fgr.071.48.2020_odp_na_KRIR_KK_369_20 ws restrukturyzacji zadłużeń