Projekt nowego podziału województwa na obwody łowieckie trafił teraz do konsultacji społecznych. 9 marca został udostępniony do publicznego wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9 w Opolu. Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem. Uwagi do projektu można składać do 30 marca 2020 r. 

Nowy podział województwa na obwody łowieckie, to efekt prac prowadzonych przez służby Urzędu Marszałkowskiego oraz powołanego specjalnie przez marszałka zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. W skład zespołu weszli przedstawiciele zarządu województwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Łodzi, przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu i Częstochowie oraz przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu. 

Ustalając nowy podział województwa na obwody łowieckie, kierowano się przede wszystkim możliwością prowadzenia na nich racjonalnej gospodarki łowieckiej. Jednocześnie starano się jak najmniej ingerować w ukształtowane już wcześniej granice, tak aby wprowadzone zmiany nie powodowały konfliktów w terenie. Większość zaproponowanych zmian granic obwodów wynikała z geodezyjnych korekt oraz konieczności poprowadzenia nowych granic z uwzględnieniem najbliższych, czytelnych znaków terenowych,m.in.: dróg, rzek, linii kolejowych, czy oddziałów leśnych. Ostatecznie, zaproponowany nowy podział na obwody łowieckie daje możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej niezależnie, czy jest to obwód bardzo słaby, czy obwód bardzo dobry.

Wszyscy zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie województwa opolskiego mieli też możliwość wypowiedzenia się, co do przebiegu proponowanych granic, jak również uczestnictwa w ustaleniu kategorii obwodów. 

Najbardziej problematyczne okazało się ustalenie kształtu tych obwodów, które w wyniku dopasowania do granic województwa utraciły swoje tereny. Większość granic udało się w drodze porozumień oraz prac zespołu przeprowadzić w taki sposób, który umożliwi w przyszłości prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej. Nowe obwody nie powinny również powodować konfliktów w środowisku myśliwych.

Projekt został pozytywnie uzgodniony przez Wojewodę Opolskiego oraz organy wojskowe – Regionalny Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu. Ponadto projekt został zaopiniowany przez Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Zarząd Izby Rolniczej w Opolu.

9 marca projekt został udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9 w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz  na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego w zakładce: Urząd/Biura i departamenty/Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Obwody łowieckie.