Izby rolnicze pozytywnie odniosły się do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi  wprowadzającego obowiązek stosowania przez gospodarstwa utrzymujące świnie podstawowych zasad bioasekuracji.

W  przesłanej do MRiRW  opinii zwrócono m.in. uwagę, iż przed opublikowaniem rozporządzenia rolnicy powinni być bezwzględnie poinformowani o warunkach zaprzestania produkcji, w tym wysokości rekompensat za zaprzestanie chowu świń oraz wsparcia finansowego na dostosowanie  budynków,  ogrodzeń, czy niecek dezynfekcyjnych, lub na zmianę kierunku produkcji zwierzęcej  jako alternatywy dla chowu świń.

W związku z nowymi przypadkami  afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenach położonych na lewym brzegu Wisły znacznie zwiększyło się  zagrożenie przeniesieniem wirusa na  dotychczas wolne od niego  populacje dzików. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, stwarza to poważne zagrożenie przedostania się wirusa do gospodarstw utrzymujących świnie.

Rozprzestrzeniane się wirusa w głąb kraju, (w tym  na tereny Wielkopolski, Kujaw,  wschodniej  część woj. warmińsko- mazurskiego stanowiących największe zagłębie krajowej produkcji trzody chlewnej), może przynieść miliardowe straty dla producentów świń, ale również m.in. dla przetwórców mięsa  i producentów pasz, a tym samym dla budżetu państwa.

Samorząd rolniczy dostrzegając konieczność objęcia wszystkich gospodarstw zajmujących się produkcją świń, obowiązkiem stosowania podstawowych zasad  bioasekuracji i odpowiednich warunków utrzymywania zwierząt, popiera proponowane w projekcie przepisy mające na celu ograniczenie możliwości przeniesienia wirusa ASF z populacji dzików na świnie utrzymywane w gospodarstwach.

KRIR zwraca jednakże uwagę, iż proponowane zapisy wprowadzające obostrzenia z zakresu warunków utrzymywania zwierząt i bioasekuracji,  narażają rolników na  poniesienie dodatkowych kosztów (niekiedy znacznych w stosunku do wielkości produkcji). Duże, a nawet średnie gospodarstwa specjalizujące się w chowie i hodowli świń ( w obawie o straty spowodowane  ewentualnym przedostaniem się różnorodnych patogenów chorobotwórczych do chlewni ) od dawna znają i stosują zasady biosekuracji. Dla takich gospodarstw stosowanie zasad bioasekuracji i przepisów przewidzianych w rozporządzeniu nie będzie stanowiło większego problemu.

Natomiast  dla znacznej liczby gospodarstw prowadzących niewielką produkcję, w tym na potrzeby własne, dalsze prowadzenie takiej produkcji, przy nowych wymogach  i związanych z tym znacznie zwiększonymi jednostkowymi kosztami, będzie niemożliwe i będą zmuszone do zaprzestania tego kierunku produkcji zwierzęcej.

W uzasadnieniu projektu nie znalazła się informacja o możliwościach ubiegania się przez takie gospodarstwa,  o rekompensaty za zaprzestanie chowu świń czy dofinansowania na dostosowanie  do nowo wprowadzonych przepisów.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła uwagę, iż w projekcie nie ujęto okresu na dostosowanie się gospodarstw do przepisów rozporządzenia, natomiast 14 dniowy okres vacatio legis, jego wejścia w życie  od dnia ogłoszenia jest zdecydowanie za krótki.

Samorządy rolnicze są zdania iż, przed opublikowaniem rozporządzenia rolnicy powinni być poinformowani o warunkach zaprzestania produkcji, w tym wysokości rekompensat za zaprzestanie chowu świń, oraz wsparcia finansowego na dostosowanie  budynków,  ogrodzeń czy  niecek dezynfekcyjnych, lub na zmianę kierunku produkcji zwierzęcej  jako alternatywy dla chowu świń.

Przedstawiając powyższe KRIR uważa,  iż równolegle z wprowadzaniem nowych zasad  bioasekuracji,  prowadzone powinny być kampanie informacyjne i  prace  na rozwiązaniami mającymi na celu zrekompensowanie rolnikom konieczności wygaszenia produkcji świń oraz ponoszenia dodatkowych kosztów na zabezpieczenie gospodarstw przed  przedostaniem się wirusa do stad świń.

źródło: KRIR