Izba przypomina o zasadach wynikających z Kodeksu dobrej praktyki rolniczej dotyczących upraw znajdujących się na obszarach o dużych nachyleniach.

Pamiętajmy, że niezależnie od systemu uprawy, na gruntach ornych położonych na stokach, wszystkie zabiegi agrotechniczne powinny być wykonywane w kierunku poprzecznym do jego nachylenia. Orka jesienna w poprzek nachylenia pola zmniejsza nasilenie erozji i zwiększa zapas wody w glebie.

Orkę najlepiej jest wykonać pługiem obracalnym lub wahadłowym, odkładając skibę w górę stoku. Przy uprawie gruntów położonych na zboczach wskazane jest zastąpienie uprawy płużnej uprawą bezorkową. Wykorzystuje się wówczas grubery, a do uprawy przedsiewnej bierne zestawy uprawowe składające się z brony lub kultywatora i wału strunowego względnie pierścieniowego.

Bardzo ważnym elementem w agrotechnice przeciwerozyjnej jest kierunek siewu i sadzenia, który podobne jak uprawa roli, powinien być wykonany w poprzek nachylenia. Termin siewu, zwłaszcza roślin ozimych, powinien być możliwie wczesny, ponieważ wtedy rośliny dobrze ukorzeniają się i rozkrzewiają, a przez to stanowią lepszą ochronę przed erozją. Wskazany jest również głębszy siew nasion, który chroni je przed bezpośrednim zmywaniem, a tworzące się węzły krzewienia przed odsłanianiem przez wiatr i wodę.

Na glebach zagrożonych erozją zaleca się przeprowadzać co 3-4 lata głęboszowanie. Zabieg ten zwiększa pojemność wodną gleby i ułatwia wsiąkanie wody do jej głębszych warstw.

Oprócz zabiegów agrotechnicznych, na glebach zagrożonych erozją zaleca się stosowanie trwałej szaty roślinnej i uprawę roślin w tzw. płodozmianach przeciwerozyjnych. W gospodarstwach wielkoobszarowych narażonych na erozję gleby pokrycie roślinnością w okresie zimowym powinno wynosić około 75 proc. powierzchni gruntów.

Nie zaleca się upraw wymagających siewu lub sadzenia w szerokie rzędy, w tym kukurydzy.

Jednak jeżeli mimo wszystko planujemy zasiew takich upraw, zwłaszcza wzdłuż dróg lub rowów, należałoby zastanowić się – obok powyższych zasad wynikających i obligujących nas do ich stosowania – nad zastosowaniem pasa roślin zaporowych, które zatrzymałyby spływającą wodę wraz z ziemią, chroniąc nasze drogi, rowy i domostwa.

Działajmy we wspólnym interesie …