[fot.Megan Coughlin-Flickr.com]

W odpowiedzi na październikowe wystąpienie samorządów rolniczych do ówczesnej premier Beaty Szydło o wprowadzenie w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r., która przewiduje nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań Ministerstwo Środowiska przedstawiło następujące wyjaśnienia.

Czytamy w nich, że Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Projekt przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie o kolejny rok. Nowy planowany termin wejścia w życie ww. ustawy to 1 stycznia 2019 r.

„Zapewniamy też, że na etapie projektowania ustawy budżetowej na kolejny rok Minister Środowiska występował do Ministra Rozwoju i Finansów z zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do realizacji nowych obowiązków w zakresie szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie na potrzeby zarówno wojewodów jak i Funduszu Odszkodowawczego. Jednak wysokość środków niezbędnych do zapewnienia realizacji ww. obowiązków od dwóch lat przekracza możliwości finansowe budżetu państwa”, wyjaśnia ministerstwo.

Odnosząc się do kwestii zakończenia procesu legislacyjnego ustawy o zmianie ustawy — Prawo łowieckie ministerstwo przypomina, że zakończenie prac nad projektem leży obecnie wyłącznie w gestii posłów. Informujemy także, że Minister Środowiska zwrócił się z prośbą do Pani Poseł Anny Paluch, o jak najszybsze zwołanie podkomisji nadzwyczajnej w celu zakończenia prac nad projektem i skierowania go do drugiego czytania w Sejmie RP. Uchwalenie nowych przepisów pozwoli uniknąć dalszych problemów wynikających z braku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r.

źródło: KRIR