Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników z planowanego obowiązku stosowania elektronicznego rejestru stosowania środków ochrony roślin.

W odpowiedzi ministerstwo wyjaśniło, że obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej zabiegów środkami ochrony roślin
przez użytkowników profesjonalnych, elektronicznie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego wynika z rozporządzenia 2023/564/UE1. Rozporządzenie weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i ma być stosowane od 1 stycznia 2026 r.

Resort podkreśla, że w głosowaniu Polska nie poparła proponowanych rozwiązań, natomiast projekt uzyskał poparcie wymaganej większości państw członkowskich UE i został przyjęty.
W związku z tym Polska jest zobowiązana do stosowania tego rozporządzenia.

KRIR-MR-591-2024 Pismo do KRIR w sprawie elektronicznego rejestru(1) stosowania środków ochrony roślin

KRIR-MR-591-2024 SUR elektroniczny rejestr Śor do MRiRW