Izba Rolnicza w Opolu wnioskowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozpoczęcie prac nad zmianą przepisów związanych z gospodarowaniem wodą. Opolski samorząd rolniczy od kilku lat prowadzi rozmowy na ten temat z wieloma organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną. 

Zdiagnozowano problemy i zaproponowano konkretne rozwiązania, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji. Rolnicy są tym bardzo zainteresowani, bo woda jest niezbędnym składnikiem uprawy roślin, hodowli zwierząt i działalności rolniczej jako takiej.

Wśród zdiagnozowanych problemów opolska izba wskazała na: niskie budżety spółek wodnych, brak szczegółowej inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych, brak planów renowacji już istniejącej infrastruktury wodnej, niska wiedza na temat retencji, nadmierna populacja bobrów. 

Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się: obligatoryjność składek na spółki wodne, szczegółowa inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych, egzekwowanie pozwoleń wodnoprawnych, budowa zastawek, zwiększenie świadomości retencyjnej, 

W odpowiedzi na pismo opolskiej izby, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało, że powstał specjalny Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody. Ministerstwo podkreśla, że realizacja tych programów ma ograniczyć niekorzystny wpływ tych zjawisk na polską gospodarkę, w tym rolnictwo. 

Według ministerstwa, PPNW zakłada realizację ponad 720 inwestycji. Ponadto, resort podkreśla, że Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie” realizuje zadania z zakresu retencji i melioracji na obszarach wiejskich. Ministerstwo poinformowało również, że przygotowano założenia do Programu Kształtowania Zasobów Wodnych (PKZW), który ma poprawić retencję zlewni rzek.   

Ministerstwo przekazało, że planowane jest przejęcie od starostów i wojewodów nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych przez Wody Polskie. Zostanie również przeprowadzona inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych. W planach jest również wyeliminowanie istniejących problemów organizacyjnych w spółkach wodnych. 

Poniżej publikujemy pełną korespondencję. 

IR w Opolu do KRIR opole woda

MRiRW do KRIR opole woda