Krajowa Rada Izb Rolniczych porozumiała się z Polskim Związkiem Łowieckim w sprawie sądu polubownego przy PZŁ i KRIR.

Sąd rozpocznie działalność 1 lipca i mogą być do niego kierowane sprawy sporne pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi, zamiast kierowania tych spraw do sądu cywilnego.

Obie zainteresowane strony zakładają, że sąd arbitrażowy pozwoli szybciej i sprawniej rozstrzygać spory pomiędzy stronami. Postępowania mają być też znacznie mniej kosztowne dla stron.

pismo krir sąd

arbitrazowy porozumienie pzl

regulamin sadu