W dniu 24 czerwca Zarząd Izby Rolniczej w Opolu skierował pismo do Pana Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających
do szacowania strat we wszystkich uprawach, nawet tych nie objętych raportem IUNG w Puławach.

W ślad za pismem 3 lipca br. Zarząd Izby gościł przedstawiciela Wojewody, Panią Małgorzatą Kałużę-Swobodę – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, a także reprezentanta Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Pani Dyrektor Kałuża- Swoboda zapewniła o gotowości komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Poinformowała również, że Gminom zostały przekazane szczegółowe wytyczne dotyczące szacowania strat, m.in. link gdzie po wejściu na podstronę Raporty, można sprawdzić w jakich uprawach i na jakich kategoriach glebowych wystąpiła susza rolnicza oraz na terenie, których gmin naszego województwa a także informacja o możliwości dokonania korekt w raportach w przypadku pojawienia się innej uprawy w raportach IUNG.

Jako samorząd rolniczy pragniemy w tym miejscu podziękować za szybką reakcję i skutecznie podjęte działania przez Wojewodę, jak również za zaangażowanie w problem suszy, jaki po raz kolejny dotknął rolników.

Zauważamy, że problemy, z którymi borykali się rolnicy w ubiegłym roku w większości zostały rozwiązane.
Przypominamy, że rolnicy muszą pamiętać o fundamentalnych zasadach dotyczących szacowania strat:
– muszą na piśmie złożyć wniosek do urzędu gminy o oszacowanie strat
-uprawy muszą być na polu, by Komisje mogły stwierdzić skalę strat
– dane we wniosku złożonego do gminy muszą pokrywać się z wnioskiem o płatności obszarowe na rok 2019.

Dopracowania wymaga kwestia szacowania upraw nie objętych na chwilę obecną raportem IUNG w Puławach. Nie rozwiązanie tego zagadnienia powoduje konieczność zbierania się Komisji kilkakrotnie, która w większości poświęca czas po godzinach pracy, a ponadto członkowie Izby pracują w czynie społecznym.

Zapewniamy, że pracownicy Wojewody, Urzędów Gminy, a także Izby Rolniczej gotowi są do udzielenia wszelkich informacji i pomocy. Apelujemy o to, by rolnicy nie odkładali na ostatnią chwilę lustracji swych pól i składania wniosków do urzędów gmin.
Ponadto, dziękujemy naszym delegatom, którzy mimo zakończenia kadencji nieodpłatnie zgłosili gotowość do pracy w Komisjach.

Dołączamy treść pisma Izby Rolniczej w Opolu do Wojewody Opolskiego:

IR w Opolu pismo do Wojewody susza