Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące aktualizacji spisu członków Izby Rolniczej w Opolu uprawnionych do głosowania.

Czy po przekazaniu spisu do Izby Rolniczej (najpóźniej do 17 czerwca), spis powinien być aktualizowany  o podmioty, którym przysługuje prawo wyborcze?

Spis wyborców powinien być sporządzony według stanu faktycznego i prawnego na dzień jego sporządzenia.

Jeżeli po sporządzeniu spisu dana osoba nabędzie uprawnienia w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego do izb rolniczych, to w sytuacji, w której chciałaby zostać dopisana do tego spisu, powinna wnieść zażalenie, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych.

Na jaki dzień gmina ma sporządzić spis wyborców?

Spis wyborców powinien być sporządzony według stanu faktycznego i prawnego na dzień jego sporządzenia. Jeżeli po sporządzeniu spisu dana osoba nabędzie uprawnienia w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego do izb rolniczych, to w sytuacji, w której chciałaby zostać dopisana do tego spisu, powinna wnieść zażalenie, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych

Art. 28. 1. Głosowanie w wyborach do rady powiatowej izby przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania.

  1. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie.
  2. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.
  3. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.
  4. Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.
  5. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.