Rolnicy mogą sięgnąć po pieniądze na innowacje. Warunkiem jest utworzenie grup złożonych z przedstawicieli biznesu, nauki i rolnictwa. Jeśli pojawi się konkretny problem wskazany przez rolników, znajdą się pieniądze na badania naukowe i wdrożenie nowych rozwiązań przez producentów np. maszyn rolniczych.

Program „Współpraca”, który oferuje finansowanie takich przedsięwzięć, to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Pokaźny budżet opiewa na prawie 58 milionów euro dla całego działania.

Izba Rolnicza w Opolu, choć nie ujęta założeniach programu, włączyła się w kampanię informacyjną na temat korzyści wynikających ze współpracy rolnictwa, nauki i biznesu. Jedno z pierwszych spotkań informacyjnych odbyło się na początku lutego w siedzibie izby, która zadeklarowała użyczenie pomieszczeń konferencyjnych na rzecz promocji programu.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja ocenia, że program „Współpraca” może pomóc w rozwoju rolnictwa, jeśli gospodarze będą ze sobą współdziałać. „Kwestia innowacji jest w tym programie bardzo pojemna. Będziemy się przyglądać pomysłom. Na razie jednak zaoferowaliśmy pomoc w szukaniu chętnych”, mówi Czaja.

Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich podkreśla, że projekty badawcze i pomysły mogą wychodzić od samych rolników, którzy wiedzą, jak można udoskonalić niektóre procesy produkcji. Innowacji nie można rozumieć tylko w kategoriach np. nowych urządzeń. „Liczymy na współpracę z Politechniką Opolską, która jest naturalnym, regionalnym partnerem dla realizacji badań naukowych”, dodaje Froelich.

Wsparcie dotyczy funkcjonowania grup operacyjnych (EPI) na rzecz innowacji, oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dotyczy to także nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii, metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Oczekiwanym efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz.5), działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2017r. poz. 5) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/5/1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. z 2017r. poz. 25)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/25/1

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014 – 2020 http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Harmonogram-PROW-2014-2020

źródło: ARiMR, ARR, IR w Opolu