Polscy rolnicy oczekują kontynuacji procesu modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, jak również podkreślenia wagi wspólnotowego charakteru WPR dla unijnych rolników zmagających się z rosnącą konkurencyjnością na globalnych rynkach, czy tez wyzwaniami środowiskowo-klimatycznymi. 10 maja 2017 r. w Brukseli Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała w siedzibie Copa-Cogeca konferencję pt. „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”. W konferencji wziął udział prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja.

Przyszłość WPR jest już omawiana na różnych szczeblach, dlatego też samorząd rolniczy aktywnie włączył się w proces szeroko zakrojonych konsultacji zapoczątkowanych przez Komisarza Hogana. Głównym celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej WPR, wyciągnięcie wniosków z realizacji ostatniej reformy i na tej podstawie oraz na podstawie oczekiwań polskich rolników, wskazanie pożądanych kierunków dalszych zmian i korekt.

W trakcie konferencji przedstawione i przedyskutowane zostały m. in. następujące zagadnienia: polityka wsparcia dochodów rolników w ramach WPR oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie następnego okresu programowania na tle dotychczasowych doświadczeń; Założenia do stanowiska Rządu RP w sprawie WPR 2020+; Założenia do stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR 2020+ oraz Stanowisko Copa-Cogeca na temat WPR 2020+.

Zdaniem samorządu rolniczego, coraz silniej występujące na rynkach rolnych głębokie fluktuacje cen, a nawet tzw. szoki cenowe, jak i globalne wyzwania wobec gospodarki żywnościowej, wyrażone w postaci celów zrównoważonego rozwoju FAO do 2030 roku oraz w formie konkluzji z Konferencji COP21 w sprawie zmian klimatycznych w Paryżu w 2015 r. w pełni uzasadniają oczekiwania rolników unijnych odnośnie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r. WPR powinna być silna odpowiednim do skali wyzwań budżetem, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w postaci dostaw wysokiej jakości żywności, wspierać konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego na globalnych rynkach, jednocześnie zapewniając i stabilizując ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarstw rolnych, umożliwiające gospodarowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska i łagodzenia zmian klimatu, przyczyniając się do podtrzymania żywotności obszarów wiejskich.

Bruksela img-2863-3

W opinii polskich izb rolniczych, ewentualne zmiany w systemie płatności bezpośrednich powinny polegać przede wszystkim na dalszych uproszczeniach administracyjnych i proceduralnych dla rolników, a nie dla urzędników. Zmiany te powinny być tak ukierunkowane, aby zapewniać realizację podstawowych funkcji sektora rolno-żywnościowego oraz umożliwiać osiąganie celów związanych z nowymi wyzwaniami stojącymi przed UE, z uwzględnieniem specyfiki i doświadczeń rolnictwa poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy również dążyć do wyrównania ich poziomu w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Polski samorząd rolniczy opowiada się również za niedokonywaniem pochopnych, kolejnych zaostrzeniem wymogów w zakresie zazielenienia w płatnościach bezpośrednich. Ewentualne modyfikacje wymogów powinny wynikać z wnikliwej oceny dotychczasowych doświadczeń i szerokiej dyskusji biorąc pod uwagę różne uwarunkowania klimatyczne krajów członkowskich UE. Zazielenienie płatności bezpośrednich w WPR 2014-2020 jest skutecznym, lecz bardzo obciążającym dla rolników instrumentem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych UE. Stąd też w pierwszym rzędzie koniecznym jest wprowadzenie uproszczeń ułatwiających rolnikom realizację zakładanych celów.

W kwestii rozwoju obszarów wiejskich samorząd rolniczy wyraża pogląd, że dla zapewnienia większej skuteczności w dążeniu do polepszenia spójności terytorialnej całej UE koniecznym jest zatrzymanie procesu zmniejszania nakładów na ten cel w ramach WPR, a wręcz przeciwnie ich zwiększenie. Niezbędnym jest też znaczne zwiększenie udziału innych funduszy unijnych (polityki spójności) we wsparciu rozwoju obszarów wiejskich.

Rząd pracuje obecnie nad dokumentem, który będzie wskazywał na priorytety Polski, dotyczące zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Celem polskiego rządu jest wypracowanie równych warunków konkurencji dla wszystkich rolników, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą oraz dążenie w negocjacjach do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Oprócz tych celów, zdaniem resortu rolnictwa, WPR powinna także stabilizować dochody, w szczególności małych i średnich gospodarstw. Należy też utrzymać system jednolitej płatności obszarowej.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE zwrócił uwagę, że negatywnie na wysokości środków przeznaczonych na przyszłą WPR może odbić się wyjście z UE Wielkiej Brytanii, która jest jednym z krajów najwięcej dopłacających do unijnej kasy, ponieważ z pewnością wpłynie to zmniejszenie budżetu.

Na zaproszenie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza jako prelegenci konferencji wystapili: dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dr Mirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.