Resort rolnictwa poinformował, że ani na forum krajowym, ani na forum unijnym nie jest rozważana możliwość likwidacji odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników. To zapewnienie jest reakcją na pismo skierowane przez izby rolnicze do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Samorządy rolnicze były zaniepokojone zaleceniami Rady UE w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r.

Rada UE zauważa m.in., że wysoko dotowane systemy emerytalno-rentowe dla rolników i górników, wiążą się z wysokimi kosztami budżetowymi i mogą przyczyniać się do ograniczenia mobilności siły roboczej. W zaleceniach podkreśla się także, że liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stopniowo maleje od 2007 r. – zgodnie z przewidywaniami rządu w 2019 r. wyniesie ona 1,18 mln. Liczba osób pobierających obecnie świadczenia emerytalne i rentowe z KRUS wynosi natomiast 1,229 mln i będzie prawdopodobnie rosnąć do 2018 r. Od 2011 r. wydatki na KRUS ponoszone przez budżet państwa pozostawały na niezmienionym poziomie 1 % PKB. Zwrócono także uwagę, że rolnicy nie podlegają powszechnemu obowiązkowi podatkowemu i nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych; poziom samofinansowania KRUS jest niski.

Zalecenia koncentrują się na wskazywaniu potrzeby reformy, której skutkiem byłoby wyeliminowanie mechanizmów ograniczających mobilność międzysektorową.

Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów, w związku z uczestnictwem przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, w czasie których omawiane są miedzy innymi zalecenia skierowane do Polski przez Radę UE. W swoim stanowisku, samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwił się wszelkim propozycjom likwidacji istniejącego systemu emerytalno-rentowego dla rolników. Zwrócił uwagę na fakt, iż odrębne systemy tego typu dla rolników istnieją także w innych krajach UE.

źródło: KRIR