Ministerstwo Środowiska odpowiada na pytanie Izby Rolniczej w Opolu. Izba poprosiła o wyraźną interpretację rozporządzenia dotyczącego sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Departament Leśnictwa MŚ wyjaśnia, że wysokość odszkodowania ustala się mnożąc rozmiar szkody przez cenę danego artykułu rolnego. Jeśli nie jest prowadzony skup, wówczas rozmiar szkody jest mnożony przez cenę rynkowa z ostatecznego dnia szacowania szkody w rejonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się też o koszty zbioru, transportu i przechowywania, które nie zostały poniesione. Dodatkowo, w przypadku, gdy uprawa wymaga zaorania, należy ją pomniejszyć zgodnie z wartościami ustalonymi w paragrafie. 5 punkt 1 ww. rozporządzenia.

Pomniejszenie wyliczonego odszkodowania o koszty zbioru, transportu i przechowywania , które nie zostały poniesione, dotyczy zarówno upraw ze zniszczeniem całkowitym, jak i ze zniszczeniem częściowym. Wyliczenie tych kosztów wiąże się każdorazowo z ustaleniem przez szacującego zakresu prac, jakie byłyby wykonane podczas normalnego procesu, gdyby szkoda nie wystąpiła. Zakres niewykonanych czynności szacujący powinien ustalić indywidualnie dla danej szkody.

Ustalona w ostatecznym procesie szacowania kwota odszkodowania jest formą ugody między stronami postępowania. W przypadku kwestionowania  wysokości odszkodowania, należy kierować sprawę do rozstrzygnięcia w drodze mediacji przed właściwym terytorialnie organem gminy. Jeśli kompromis nie zostanie osiągnięty, wówczas pozostaje droga sądowa.