Myśliwi przestali polować i nie przyjmują zgłoszeń o szkodach łowieckich. Łowczy zastosowali się do wprowadzonych ograniczeń, ale ma to katastrofalne skutki dla rolnictwa. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, rozumiejąc w pełni podejmowane kroki w związku z epidemią Covid-19 na terenie Polski, zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o pilną nowelizację rozporządzenia w tym zakresie.

Chodzi o dodanie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) punktu 5 w § 5 w następującym brzmieniu:

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”.

W przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 577) była ustanowiona możliwość dokonywania polowań i szacowania strat łowieckich i innych czynności przez myśliwych. Jednak z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia br. myśliwi zaprzestali wykonywania swoich ustawowych zadań (polowań, zabezpieczania upraw od dzikiej zwierzyny, jak również wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem ASF i innych).  Wiąże się to z ogromnymi konsekwencjami dla rolników, ponieważ koła nie przyjmują zgłoszeń szkód łowieckich tłumacząc się zakazem wyższego rzędu. Z pewnością wpłynie to również na rozprzestrzenianie się ASF i straty gospodarcze nie tylko dla kół łowieckich, ale przede wszystkim dla rolników.

Dlatego też Zarząd KRIR zwrócił się do Premiera RP o pilną nowelizację rozporządzenia w w/w zakresie.

źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych