Zatwierdzono dopuszczenie glifosatu na kolejne 5 lat, tj. do 15 grudnia 2022. Krótszy okres pozwolenia na stosowanie tego związku chemicznego wynika m.in. z rozbieżności stanowisk państw członkowskich odnośnie zatwierdzenia tej substancji. Decyzja zapadła w głosowaniu 27 listopada, w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz. 

Oprócz Polski i Niemiec za ponownym zatwierdzeniem tej substancji głosowało 16 innych krajów UE, w tym m.in. Hiszpania, Wielka Brytania, Dania i Rumunia. Z drugiej strony 9 krajów głosowało przeciw. Były wśród nich: Francja, Włochy i Austria. Portugalia wstrzymała się od głosu.

Pytany o opinię na ten temat zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował, że okres 5-letni wydaje się niewystarczający do wykonania szczegółowych i jednoznacznych badań odnośnie szkodliwości glifosatu. Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowany okres jest niewystarczający do rejestracji środka z inną substancją czynną o takim zakresie działania jak glifosat.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej powiedziała, że agencja będzie teraz ponownie wprowadzać procedurę zatwierdzania glifosatu i ma się ona zakończyć 15 grudnia 2017 r.

Przedstawiciele krajów, które głosowały za 5 letnim okresem stosowania środka, podkreślali, że ograniczenie dopuszczenia glifosatu zaledwie na kolejne 5 lat jest „rozwiązaniem minimum”, które było spowodowane blokadą innych ministerstw. W związku z tym, dyskusje na temat glifosatu w rzeczywistości zostały jedynie odroczone.

W 2017 roku Europejska Agencja Chemikaliów podtrzymała, że glifosat silnie uszkadza oczy i jest niebezpieczny dla organizmów wodnych. Jednocześnie skonkludowała, że obecne badania nie pozwalają sklasyfikować glifosatu jako kancerogenu, mutagenu czy związku chemicznego zagrażającego reprodukcji.