Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej przyjęło wspólne stanowisko stanowisko skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. W gronie sygnatariuszy stanowiska jest również prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej wnosi o wprowadzenie wykupu przez rząd polski zboża na cele strategiczne żywnościowe. Rezerwy strategiczne stanowią kategorie produktów surowców, materiałów oraz urządzeń gromadzonych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej.

Izby przypominają, że rezerwy strategiczne, żywnościowe utrzymywane są w grupach asortymentowych, takich jak: zboża i produkty zbożowe, mięso i przetwory mięsne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, produkty mleczne i inne (np. woda pitna, mineralna cukier). 

Izby oceniają, że największym problemem roku 2023 jest obecnie trudna sytuacja na rynku zbóż, spowodowana zbożami z Ukrainy, które nadal wjeżdżają do kraju. Rolnicy w Polsce mają duży problem ze sprzedażą zbóż związany nie tylko z niską ceną, ale również ze znalezieniem kupca na swoje produkty rolne.

Izby Rolnicze Polski Południowo-Wschodniej proponują, aby wykupem zboża na cele strategiczne żywnościowe zajęła się rządowa agencja rezerw Strategicznych. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego, a tym samym zarządzania kryzysowego. Wykup zboża na cele strategiczne żywnościowe po cenach rynkowych wpłynąłby bezpośrednio na ustabilizowanie sytuacji na rynku zbóż.

źródło: Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej