Wspieranie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) jest celem działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Grupy te mogą zrzeszać m.in. rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, organizacje pozarządowe, podmioty doradcze, które w ramach swojej działalności będą wspólnie opracowywać nowe rozwiązania rolnicze.

W styczniu weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca”. Działanie dotyczy wspierania powstawania i działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji, które będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki.

Realizacja działania ma się przyczynić się do zwiększenia innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego.

By ułatwić kojarzenie podmiotów zainteresowanych tym programem,  we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego powołano brokerów innowacji, którzy udzielają pomocy tworzącym się grupom operacyjnym na rzecz innowacji, a także ułatwiają wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Izba Rolnicza w Opolu również włączyła się w kampanię informacyjną związaną z promowaniem budowania grup współpracy. Zarząd zadeklarował też gotowość udzielenia sali konferencyjnej na spotkania z rolnikami naszego regionu, którzy chcieliby poznać szczegóły finansowania projektów innowacyjnych.