Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadzona w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zmieniła ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zastępując kody Nomenklatury Scalonej (CN z ang. Combined Nomenclature) kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie.

W następstwie ujednolicenia kodów CN powyższa ustawa stanowiła, że zwrot części podatku będzie przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. W katalogu nie uwzględniono jednak oleju napędowego B7 klasyfikowanego do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury. To spowodowało, że od 1 stycznia 2019 r. –  nabywcom tego oleju nie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego, to z kolei spowodowało interwencje zaskoczonych rolników, którym odmówiono zwrotu części podatku.

W celu odtworzenia prawidłowego katalogu olejów napędowych, przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy, w zmienionym art. 1 ustawy o zwrocie akcyzy dodano olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 (art. 1 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z zapisami ustawy nowelizującej, w 2019 r. pierwszy termin złożenia wniosku o zwrot podatku upływa z dniem 31 marca. W przypadku złożenia – od 1 lutego do 31 marca 2019 r. – wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r. (ust. 2 pkt 1);
  • wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie akcyzy, następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r. (ust. 2 pkt 2).

W sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie przepisów ustawy o zwrocie akcyzy i nie zakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, stosuje się przepis w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Decyzje o odmowie przyznania zwrotu podatku zawartego w oleju napędowym oznaczonym kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 wydane przed dniem wejścia w życie noweli ustawy oraz przyznające zwrot podatku akcyzowego, a nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 mogą być zmieniane na wniosek producenta rolnego albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego.

Wniosek, o którym mowa składa się w terminie do dnia 31 marca 2019 r., a decyzję w sprawie zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

źródło: prezydent.pl