Izba Rolnicza w Opolu prowadzi nabór uczestników na 7-dniowe zimowisko organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych, które odbędzie się w dniach 11.02.2023r. – 17.02.2023r. w Zakopanem – Kościelisku w ośrodku Rewita.

Oferta zimowiska kierowana jest dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2007 roku, których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie jakim jest organizowane zimowisko.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700 zł (siedemset złotych) – zgodnie z załączoną ofertą.

W ramach kosztów uczestnik ma zapewnione:

– zakwaterowanie,

– wyżywienie (5 posiłków dziennie),

– opiekę pedagogiczną i medyczną,

– program turystyczny,

– ubezpieczenie,

– transport z miejsca zbiórki i z powrotem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Natalią Sobczyk – pracownikiem Biura Izby Rolniczej w Opolu – tel. 691 699 741 do dnia 22.12.2022r., podając:

– imię i nazwisko uczestnika,

– datę urodzenia,

– imiona rodziców,

– adres zamieszkania,

– numer PESEL,

– numer telefonu kontaktowego do rodziców,

– adres poczty elektronicznej (e-mail).

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona (tylko 15 uczestników z województwa opolskiego). W pierwszej kolejności kwalifikowani będą chętni, którzy do tej pory nie korzystali z oferty zimowisk i kolonii współorganizowanych przez Izbę Rolniczą w Opolu. Następnie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakwalifikowaniu uczestnika na zimowisko przez Biuro Izby Rolniczej w Opolu wpłaty za uczestnictwo w koloniach należy dokonać do dnia 03.01.2023 r.

Dane do przelewu:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa

nr konta BNP PARIBAS: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii + termin turnusu.

Poniżej niezbędne dokumenty wypełnione przez rodzica ubezpieczonego w KRUS, które należy dostarczyć do Biura Izby Rolniczej w Opolu:

1.     Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

2.     Ankieta kwalifikacji

3.     Regulamin uczestnictwa w kolonii organizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci i młodzieży

4.     Zaświadczenie KRUS (wzór w załączeniu)

5.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stanie zdrowia dziecka (w dniu wyjazdu)

6.     Klauzula informacyjna

7.     W przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu

8.     Oświadczenie rodziców – tylko w przypadku gdy:

¾   widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem kolonii

¾   widnieje różnica w adresie zamieszkania pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru domu/mieszkania)

W załączeniu informacje dotyczące organizacji 7-dniowego zimowiska w Zakopanem-Kościelisku dla 15 uczestników z województwa opolskiego.

„Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika”.

dokumenty do pobrania:

karta zima 2023

klauzula FSUSR

klauzula KRIR 2023

regulamin zimowiska 2023

Rewita oferta 4 turnus

Wzór oświadczenia inne nazwisko

Wzór oświadczenia inny adres

wzór zaświadczenia KRUS