Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowa procedura postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich. Publikujemy jej zapisy oraz niezbędne dokumenty. 

Według nowych przepisów, szacowanie szkód łowieckich będzie przeprowadzać 3-osobowa komisja złożona z:

 • rolnika, na którego polu wystąpiła szkoda,
 • przedstawiciela koła łowieckiego,
 • przedstawiciela gminy – sołtysa lub urzędnika gminy.

W ustawie określono, że rolnik może żądać od koła łowieckiego odszkodowania za straty wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny  oraz spowodowane podczas polowania.

Wniosek o oszacowanie takiego odszkodowania rolnik będzie mógł złożyć do urzędu gminy, a nie do koła łowieckiego. Wniosek ten musi zostać złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. Rolnik będzie musiał także powiadomić urząd gminy o planowanej dacie zbioru płodów rolnych, na tydzień przed nim.

We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się następujące dane:

– imię i nazwisko albo nazwę gospodarstwa, które poniosło straty;

– adres miejsca zamieszkania rolnika;

– numer telefonu rolnika;

– wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

– wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy.

Komisja będzie musiała oszacować szkody w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku. Sołtys lub urzędnik gminy będzie musiał powiadomić rolnika i koło łowieckie o terminie szacowania w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Szacowanie odbędzie się, nawet jeśli na miejscu szkód nie zjawi się rolnik lub przedstawiciel koła łowieckiego.

W ramach szacowania szkód komisja będzie musiała w protokołach zawrzeć informacje na temat zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaj i stan uprawy oraz jej areał, jak również szacunkowy obszar lub masę uszkodzonych płodów. W protokole z szacowania ostatecznego musi znaleźć się też informacja o procencie zniszczonej uprawy oraz wysokości odszkodowania. Koło łowieckie ma 30 dni na wypłatę odszkodowania za tak oszacowaną szkodę.

Jeżeli rolnik uzna, że zaproponowana wysokość odszkodowania jest zbyt niska, może zapisać to w protokole oraz może odwołać się od decyzji komisji szacunkowej do lokalnego nadleśnictwa. Nadleśniczy ma tydzień na przeprowadzenie własnego szacowania szkód, w którym może uczestniczyć poszkodowany rolnik, sołtys oraz myśliwy z koła łowieckiego. Do tego zespołu może także zostać włączony członek izby rolniczej.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy — Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Nowelizacja Prawa Łowieckiego nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP.

Informujemy również, że w sprawach z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania – wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed 1.04.2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe – zgodnie art. 11 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Jeśli zatem sprawa jest już wszczęta w kole łowieckim, to mimo braku dokonania przez Koło Łowieckie szacowania szkody będzie ona podlegała pod dotychczasowe procedury. Gmina nie przyjmuje wówczas takiej sprawy.

Rolnik będzie mógł także wyłączyć swoje ziemie z obwodu łowieckiego oraz składać do starostwa powiatowego pisemne oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na danej nieruchomości. Jednak wówczas koło  łowieckie nie będzie musiało wypłacać odszkodowania za ewentualne szkody łowieckie na tej ziemi. Skuteczne wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego będzie skutkowało przeniesieniem obowiązku szacowania szkód na marszałka województwa i wypłaty ze środków Skarbu Państwa.

Ponadto, nowe prawo łowieckie umożliwia wypowiedzenia umowy dzierżawy kołu łowieckiemu w trakcie trwania dzierżawy. Może do tego dojść jeżeli koło nie pozyska co najmniej 80% liczby zwierzyny grubej określonej w rocznym planie  łowieckim.

Umożliwiono także zmianę rocznego planu łowieckiego w określonych sytuacjach, np. w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, która podlega obowiązkowemu zwalczaniu, czyli np. zwiększenie w planie poławiania dzików w związku z ASF.

Reasumując:

 1. Rolnik (właściciel albo posiadacz gruntów rolnych) zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia (14 dni od powstania dla szkód w sadach) do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
 2. Przedstawiciel gminy zawiadamia rolnika oraz przedstawiciela właściwego Koła Łowieckiego o terminie dokonania oględzin w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku o szacowanie szkód (zgłoszenia szkody).
 3. W terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia zespół szacujący (tj. rolnik, przedstawiciel gminy oraz dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego) dokonuje oględzin, szacowania szkody.
 4. Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody sporządza się protokół (w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron), do którego uwagi mogą wnieść zarówno rolnik, jak i przedstawiciel izby rolniczej (jeżeli uczestniczy w szacowaniu).
 5. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego (właściwe Koło Łowieckie) ze środków własnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z ostatecznego szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwołania.
 6. Rolnikowi oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, który w ciągu 7 dni dokonuje oględzin lub szacowania ostatecznego, w których mają prawo brać udział członkowie zespołu, tj. rolnik, przedstawiciel gminy oraz dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.
 7. Na pisemny wniosek jednej ze stron, w oględzinach, szacowaniu ostatecznym szkód, może uczestniczyć przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej, który przedstawia pisemną opinię na temat oszacowania szkody.
 8. Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji ostatecznej (wydawanej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołów ze wszystkich szacowań szkód danej uprawy).
 9. Rolnik, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe może, w  terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, skierować sprawę do sądu.

AKTY PRAWNE I WZORY DOKUMENTÓW:

 1. zmiana ustawy Prawo łowieckie-Dz.U. 2018 poz. 651
 2. wzór-protokołu-szacowania-szkód
 3. Zgłoszenie szkody wzór
 4. wzór-pełnomocnictwa-do-udziału-w-szacowaniu-szkód
 5. 2018-procedura szacowania szkód łowieckich
 6. 11.-terminy-zbioru-upraw-dla-województwa-opolskiego
 7. 4.-zawiadomienie_o_zbiorze-prośba-o-szacowanie-końcowe
 8. 2.-Rozporządzenie-w-sprawie-sposobu-postepowania-przy-szacowaniu-szkód…Dz.U.-2010-nr-45-poz.-272

Linki do stron internetowych:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

http://www.opolskie.pl/lowiectwo/

 1. Wykaz kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie województwa opolskiego:

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/

 1.    Podział województwa opolskiego na obwody łowieckie:

http://maps.opolskie.pl/ogis/default.aspx?gpw=9e04e4b4-9467-45cf-8ac6-dae18c9f3f3e