Izba Rolnicza w Opolu informuje, że we współpracy z Biurem Krajowej Rady Izb Rolniczych organizuje 10-dniowe zimowisko dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej, urodzonych od 1 stycznia 2004 roku i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko.

W załączeniu informacje dotyczące organizacji zimowiska z 5-dniową jazdą na nartach w czasie tegorocznych ferii zimowych dla 20 uczestników z województwa opolskiego, w górach w Białym Dunajcu. W sytuacji niesprzyjającej pogody do jazdy na nartach zostanie uzupełniony program turystyczny.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 680 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) zgodnie z załączoną ofertą i należy jej dokonać na rachunek bankowy:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa

nr konta BGŻ: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska + termin turnusu.

W ramach kosztów uczestnik ma zapewnione:

– zakwaterowanie

– wyżywienie,

– opiekę pedagogiczną i medyczną,

– program turystyczny,

– jazdę na nartach z instruktorem (5 dni po 2 godz. dziennie, wypożyczenie sprzętu i karnety w cenie)

– ubezpieczenie

– transport na zimowisko i z powrotem do miejsca zbiórki.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do Biura Izby Rolniczej w Opolu do dnia 8 stycznia 2020 r. na adres poczty elektronicznej: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl podając:

– imię i nazwisko uczestnika,

– datę urodzenia,

– imiona rodziców,

– adres zamieszkania,

– numer PESEL,

– numer telefonu kontaktowego do rodziców.

Po zakwalifikowaniu uczestnika przez Biuro Izby Rolniczej w Opolu wpłaty za uczestnictwo w zimowisku należy dokonać do dnia 10.01.2020 r.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypoczynek zimowy w 2020 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

zimowisko Bialy Dunajec 2020 IV

oswiadczenie rodzica RODO KRIR zimowisko

lista co zabrac

KARTA KWALIFIKACYJNA 2020 Turnus 4