UDOSTĘPNIJ

Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w latach poprzednich, organizuje zimowisko z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania zimowiska.

Warunkiem zakwalifikowania się na zimowisko jest wysłanie na adres mailowy biura Izby Rolniczej w Opolu:  dyrektor@izbarolnicza.opole.pl następujących danych: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL, telefon kontaktowy, imiona rodziców, a także dostarczenie do biura Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2) osobiście lub listownie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika, zaświadczenia z KRUS), oświadczenia oraz dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika zimowiska

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

zimowisko Bialy Dunajec 1 wzór zaświadczenia KRUS Oświadczenie rodziców lista co zabrać na zimowisko karta kwalifikacyjna ZIMOWISKO2018_GUT_I_turnus