Jeszcze w ubiegłym roku Izba Rolnicza w Opolu proponowała, by zarządca drogi informował każdego właściciela gruntu o planowanym terminie wykonania zasłon przeciwśnieżnych oraz uzyskał pisemną zgodę na ich ustawienie. Z takim wnioskiem zwrócono się do Ministerstwa Infrastruktury. 

W odmownej opinii resortu infrastruktury, takie rozwiązanie może doprowadzić do opóźnień, a nawet do wstrzymania prac związanych z wykonaniem zasłon. To z kolei – jak uzasadnia ministerstwo – będzie miało niekorzystny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Rolnicy są niezadowoleni z praktyki wchodzenia na pole z pracami drogowców w czasie prac polowych. “Nie pytają się właściciela, czy będzie siał. To jest koszt. Nikt nie mówi, że nie, ale trzeba zapytać właściciela, kiedy będą prowadzone prace. Jeśli są straty, to trzeba je pokryć. W naszej ocenie jest to brak woli, by uhonorować prawa właścicielskie, bo wynika z tego, że rolnik nie może tą własnością dysponować”, uważa prezes Izby Rolniczej w Opolu. Rolnicy nie tyle zabiegają o odszkodowania, co raczej o uhonorowanie i nie naruszanie własności. “Kiedy planuje się siewy, to nie można ustawiać w tym czasie płotków”, dodaje Herbert Czaja.

Zasłony ustawiane są już po zebraniu plonów z pól uprawnych, wykonaniu orki i ewentualnie uprawy ozimej. Termin zakończenia prac związanych z ustawieniem zasłon dla dróg krajowych został określony na dzień 30 listopada. Zdaniem ministerstwa, nie ma możliwości szybkiego pozyskania danych o właścicielu, dzierżawcy, użytkowniku przyległych gruntów z uwagi na: brak aktualnych danych z ewidencji gruntów, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, brak ustalonych granic i informacji o faktycznych użytkownikach gruntu.

Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że działki przyległe do pasa drogowego są rozdrobnione a czas niezbędny na przeprowadzenie procedury pisemnego powiadamiania i uzyskiwania pisemnej zgody mógłby znacznie opóźniać prace. “Należy również wziąć pod uwagę fakt, że część właścicieli nie wyrazi zgody na przeprowadzenie czynności w terenie”, odpowiada ministerstwo.

Prace związane ze stawianiem zasłon przeciwśnieżnych są wykonywane na podstawie przepisu art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) uprawniającego zarządcę drogi do wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, m.in. w celu ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że na drogach krajowych zasłony przeciwśnieżne lokalizowane są w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi w zależności od warunków ukształtowania terenu oraz w oparciu o doświadczenia i obserwacje pogodowe.