Do 15 lutego trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To pierwszy etap konsultacji tego dokumentu. Zgłoszone uwagi mogą przyczynić się do szybszego skorzystania ze środków w ramach nowej WPR. Dlatego tak ważne jest, aby rolnicy zapoznali się z założeniami przyszłej WPR i zgłosili izbom swoje uwagi – podkreśla Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich. 

Aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu jest możliwe za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: www.gov.pl, na której znajduje się webankieta: www.gov.pl/wprpo2020.

Nowa WPR będzie dążyć do realizacji dziewięciu celów szczegółowych:

1) wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,

2) zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację,

3) poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości,

4) przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii,

5) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,

6) przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu,

7) przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 

8) promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;

9) poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje, że każda sugestia jest niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. 

Izba Rolnicza w Opolu również włącza się w te konsultacje. Prezes IR w Opolu Marek Froelich podkreśla, że zadanie jest bardzo poważne, bo jest to kolejna perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej. – Ciągle chcielibyśmy, jako rolnicy, mieć perspektywę na rozwój. Usilnie szukamy w tych nowych programach takiej perspektywy, stabilizacji, której nam najbardziej brakuje. Tutaj każde państwo członkowskie dostało pewną swobodę w przygotowaniu planów strategicznych WPR. Dotąd aż takiej swobody nie było – mówi Froelich. 

– Wszystko będzie zależało od nas. Do 15 lutego jako rolnicy zrzeszeni, czy w związkach czy w izbie, możemy nasze uwagi nanieść do projekt_Planu_Strategicznego_dla_WPR. Czasu jest niewiele, a materiał do przeczytania obszerny. Zachęcam, żeby przeczytać chociażby cel #1 oraz diagnozę polskiego rolnictwa, abyśmy sobie zdali sprawę, jak my wyglądamy na tle Europy i jak wielkim problemem jest wprowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej – dodaje Marek Froelich. 

– Jest to duża rewolucja w rolnictwie. Hasła Nowy Zielony Ład, strategia “od pola do stołu”, hasła, które mogą być mało zrozumiane, a nie każda z tych sytuacji będzie powodowała wzrost dochodów gospodarstw rolnych – zaznacza szef opolskiej izby. 

– Mamy jako Polska się z czego cieszyć, bo mamy stosunkowo młodych rolników. Ale żebyśmy mogli ten potencjał wykorzystać, to musimy tych ludzi zachęcić do innowacyjności. To z kolei wiąże się z większą rolą współdziałania między gospodarzami, bo w Polsce dominują jednak małe gospodarstwa rolne, a one w pojedynkę nie poradzą sobie z wyzwaniami współczesności. Nie chodzi o to, żeby nagle budować wielkie spółdzielnie jak przed laty, ale wspólne działania na wsi będą jednak oczkiem w głowie WPR – przewiduje Marek Froelich.

źródło: Izba Rolnicza w Opolu, MRiRW