Izba Rolnicza w Opolu informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 52 z dnia 14.03.2019 roku pod poz. 13596 ukazał się komunikat o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia z dnia 05.03.2019 roku o ogłoszeniu upadłości Netogród Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu nr KRS: 0000661098.

Z uwagi na docierające do Izby informacje o dużej liczbie rolników, którzy byli kontrahentami ww. podmiotu, Izba wskazuje, iż zgodnie z procedurami wynikającymi z Prawa upadłościowego wierzyciele ww. spółki winni zgłaszać swoje wierzytelności w 2 egzemplarzach na ręce sędzi komisarz SSR Liliany Krukowskiej w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury V GUp 31/19 w terminie 30 dni od publikacji ww. ogłoszenia tj. do dnia 13.04.2019 roku.

W załączniku wzór zgłoszenia wierzytelności:

wzór zgłoszenia wierzytelności

Do zgłoszenia należy dołączyć dowody potwierdzające istnienie wierzytelności (np. faktury). Wymagane jest złożenie oryginałów dowodów lub uwierzytelnionych notarialnie odpisów.

Należy wskazać, iż Prawo upadłościowe przewiduje następujące kategorie zaspokojenia wierzycieli:

1)  kategoria pierwsza – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;

 

2)  kategoria druga – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;

 

3)  kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;

 

4)  kategoria czwarta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.