Strona główna Aktualności Susza utrudnia rolnikom utrzymanie obszarów proekologicznych EFA

Susza utrudnia rolnikom utrzymanie obszarów proekologicznych EFA

1036
0
Susza

Rolnicy nie są w stanie utrzymywać obszarów proekologicznych w czasie suszy. Izba Rolnicza w Opolu zwróciła się do ministra o złagodzenie przepisów i zwolnienie rolników z obowiązku utrzymywania takich terenów w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Samorząd rolniczy uzasadniał wniosek panującymi warunkami atmosferycznymi. W piśmie do minista rolnictwa izba pisze: „Tegoroczne wysokie temperatury oraz brak opadów spowodowały, że wykonywanie orki  oraz siewu w lipcu i sierpniu w niektórych rejonach województwa opolskiego są bardzo utrudnione. Brak wody w glebie sprawi, że wysiane mimo wszystko międzyplony ścierniskowe nie będą miały odpowiednich warunków do prawidłowego wschodu i dlaszego wzrostu (przy krótkim okresie ich utrzymania). W tej sytuacji zamierzony efekt nie zostanie osiągnięty, a przyczyni się jedynie do zwiększenia poniesionych przez rolnika kosztów”.

Izba Rolnicza w Opolu prosiła ministerstwo o zmianę rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 dotyczącego warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów EFA. W odpowiedzi ministerstwo przedstawiło jednak interpretację przepisów i możliwości działań w sytuacjach suszy.

Ministerswto Rolnictwa odniosło się do wniosku izb sugerując, że jeśli nie jest możliwe utrzymanie międzyplonu ścierniskowego można zamienić go na międzyplon ozimy. Jednocześnie resort rolnictwa podkreśla, że za niewypełnienie wymogów utrzymania obszarów proekologicznych czyli np. brak międzyplonu  w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszonych płatności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszcza również zmianę gatunku roślin wysiewanych w mieszankach w międzyplonie ścierniskowym lub ozimym oraz zmianę działki, na której będzie utrzymywany obszar EFA. O wszystkich zmianach muszą być poinformowane odpowiednie oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli rolnik nie miał możliwości utrzymania międzyplonu i zrekompensowania EFA w innych obszarach swojej działalności, resort rolnictwa bierze pod uwagę możliwość uznania tej sytuacji za działanie siły wyższej. Trudne warunki agrometeorologiczne: bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa, są przesłankami do potraktowania ich jako tzw. siły wyższej.

Na ugorach w ramach EFA obowiązuje zakaz wysiewu i uprawy gatunków roślin na cele produkcyjne, w tym zakaz wypasu i koszenia. Na tych obszarach dopuszcza się również stosowanie herbicydów w celu przeciwdziałania wkraczaniu niepożądanej roślinności (zgodne z zasadą wzajemnej zgodności). Dopuszcza się wysiew mieszanek nasion roślin polnych w celu zwiększenia korzyści płynących z różnorodności biologicznej, pod warunkiem, iż nie są one wykorzystywane w celach produkcyjnych i do skarmiania zwierząt.