Obecnie obowiązująca procedura szacowania szkód łowieckich:

  1. Rolnik zgłasza szkodę kołu łowieckiemu w terminie 3 dni od jej stwierdzenia (14 dni od powstania dla szkód w sadach).
  2. Koło powinno poinformować rolnika na 2 dni przed szacowaniem o terminie szacowania.
  3. Koło łowieckie w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia dokonuje oględzin, szacowania szkody. Na żądanie jednej ze stron, w oględzinach, szacowaniu szkód, może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
  4. Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody sporządza się protokół, do którego uwagi mogą wnieść zarówno rolnik, jak i przedstawiciel izby rolniczej.
  5. Koło wypłaca odszkodowania ze środków własnych, w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.
  6. W razie sporu o wysokość odszkodowania strony mogą zwrócić się do organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.
  7. Ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu.

AKTY PRAWNE I WZORY DOKUMENTÓW:

1. Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995r. DZ.U.2005 Nr 127 poz. 1066 ze zm.

2. Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód… Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272

3. zgłoszenie_szkody – oględziny

4. zawiadomienie_o_zbiorze – prośba o szacowanie końcowe

5. wzór protokołu szacowania szkód

6. wzór zgłoszenie zamiaru założenia uprawy

7. wzór pełnomocnictwa do udziału w szacowaniu szkód

8. mediacje -polubowne

9. wezwanie_do_zapłaty

10. Wzór umowy ugody

11. terminy zbioru upraw dla województwa opolskiego

Linki do stron internetowych:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

http://www.opolskie.pl/lowiectwo/

  1. Wykaz kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie województwa opolskiego:

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/

     3. Podział województwa opolskiego na obwody łowieckie:

http://maps.opolskie.pl/ogis/default.aspx?gpw=9e04e4b4-9467-45cf-8ac6-dae18c9f3f3e

Dodatkowych informacji dotyczących szacowania szkód łowieckich udzieli Państwu pracownik Biura Izby Rolniczej w Opolu – Radosław Bereziński tel. 77 457 23 26