Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Wielu rolników wciąż pyta o warunki przyznawania tej pomocy. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5;

Kwota dofinansowania:

L.p Wielkość gospodarstwa Kwota dofinansowania do tony czystego składnika, jednak nie wyższa niż cena wapna z faktury
1. 0 – 25 ha 300 zł/t
2. 25 – 50 ha 200 zł/t
3. 50 -75 ha 100 zł/t

 

  • dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej;
  • do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. (data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data 01.06.2019 r.) i planowanego do zastosowania po dacie złożenia wniosku;
  • wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i złożyć w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku;
  • poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (opinią o zalecanej dawce + fakturą + wypełnionymi i podpisanymi trzema formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) należy złożyć w najbliższej dla Ciebie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej;
  • Stacja przekaże kompletny wniosek, oceniony pod względem formalnym i merytorycznym do właściwego miejscowo WFOŚiGW, który podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy;
  • w przypadku niekompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku (brak któregoś z załączników, brak wypełnionych pozycji we wniosku), OSChR, do której złożyłeś/aś wniosek, skontaktuje się z Tobą w celu dokonania niezbędnych uzupełnień. W przypadku braku możliwości skompletowania informacji we wniosku oraz załączników, wniosek pozostaje w OSChR, w której złożyłeś/aś wniosek, bez rozpatrzenia;

do wniosku należy dołączyć oryginały: opłaconej faktury, opinii o zalecanej dawce oraz wypełnionych i podpisanych formularzy o pomocy de minimis;

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

zalacznik do instrukcji – srodki wapnujace

zalacznik do instrukcji – wapna nawozowe