Izba Rolnicza w Opolu jest zaniepokojona coraz częstszymi konfliktami między „nowymi” mieszkańcami wsi a rolnikami. Wiele osób, które wyprowadzają się z miasta na tereny wiejskie, utrudniają rolnikom działalność, skarżąc się na hałas, zapach i zapylenie. Izba zgłosiła w tej sprawie wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chce wprowadzenia regulacji prawnych uniemożliwiających ograniczanie działalności rolniczej.  

Zdaniem opolskiego samorządu rolniczego, problem wynika z niekontrolowanego rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich, co wywołuje konflikty społeczne, występujące na styku terenów o różnym przeznaczeniu. Izba podkreśla, że od lat obserwuje batalie rolników z pozostałymi mieszkańcami wsi.  

Konflikty te, w znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie gospodarstw rolnych na danym terenie. Opolscy rolnicy zwracają uwagę szczególnie na blokowanie inwestycji, które posiadają wszystkie wymagane warunki do rozpoczęcia. 

Pismo w tej sprawie zostało skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ta z kolei przekazała wniosek do ministerstwa. 

Ministerstwo odpowiada, że to do obowiązków organów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów należy takie kształtowanie przestrzeni w granicach gminy, aby tworzyła ona harmonijną całość, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Resort rolnictwa podkreśla, że to władze gminy, ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, powinny tak ważyć interes publiczny i interes prywatny, aby w ramach ładu przestrzennego powstawały zwarte jednostki urbanistyczne, składające się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju.

Ministerstwo dodaje, że w styczniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił kilka propozycji, których realizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej. 

Ponadto, Izba Rolnicza w Opole zwróciła się do Wojewody Opolskiego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do skrócenia procedury akceptowania decyzji budowlanych dla rolników, dotyczy to szczególnie inwestycji w produkcją rolniczą, głównie zwierzęcą. Rolnicy chcieliby spotkać się z wojewodą, aby omówić możliwości działania w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy opisaną korespondencję:

BIR.203.2022.MK IR w Opolu

KRIR_KK_233_22 do MRiRW wniosek BIR.203.2022.MK IR w Opolu

MRiRW DOS.dws.073.6.2022 odp na KRIR_KK_233_22

SKM_C224e22032808430