Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, szkód spowodowanych przez gryzonie. Plaga tych zwierząt dotknęła w tym roku południe województwa opolskiego powodując ogromne straty w uprawach.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował jednak, że opiera się na wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich. Wytyczne te przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych jedynie przez zwierzęta chronione.

Zgodnie z tą interpretacją, „zwierzę chronione” oznacza każde zwierzę chronione przepisami unijnymi lub prawodawstwem krajowym. Zatem w trakcie aktualnie trwających prac nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie nie jest brane pod uwagę uwzględnienie w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

źródło: KRIR