W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów stosowania nawozów zgodnie z programem azotanowym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę, że możliwe jest jesienne stosowanie nawozów w sytuacjach nadzwyczajnych tj. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

Taka sytuacja wystąpiła jesienią ubiegłego roku, kiedy na skutek częstych i obfitych opadów deszczu oraz nadmiernej wilgotności gleby, nie dokonano w terminie zbiorów (głównie kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków), a tym samym nie przeprowadzono jesiennego nawożenia.

Niekorzystne warunki pogodowe odnoszą się również do występowania suszy rolniczej oraz innych zdarzeń pogodowych (np. deszcz nawalny) i najczęściej występują lokalnie. W tej sytuacji, producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

Natomiast podczas lat o zwyczajowo panujących warunkach pogodowych jesienią należy dotrzymać terminów określonych w programie azotanowym.

Ministerstwo przypomina, że sprawy nawożenia reguluje: „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) potocznie nazywanego programem azotanowym.

Program ten określa:.

  • odległości rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych oraz warunki rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
  • terminy stosowania nawozów na określonych rodzajach gruntów,
  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
  • dawki i sposoby nawożenia azotem.

Rozporządzenie weszło w życie 26 lipca i obowiązuje na obszarze całego kraju, za wyjątkiem wymagań dotyczących obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisów odnoszących się do obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, które zaczną obowiązywać podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP z dniem 31 grudnia 2021 r., a podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP z dniem 31 grudnia 2024 r. – podaje MRiRW.

Rozporządzenie:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2018 r.