Rozpoczęły się właśnie prace nad nowelizacją ustawy z 2007. Konieczność modyfikacji prawa pojawiła się wraz z rozwojem biogazowni rolniczych oraz potrzebą wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych.

Nowelizacja wynika również z potrzeby skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie pn. Kierunki budowy biogazowni rolniczych na lata 2010–2020, opracowanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Niektóre proponowane zmiany to:

  • ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów pofermentacyjnych powstałych w biogazowniach rolniczych;
  • ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów powstałych z przerobu odchodów zwierząt gospodarskich poprzez umożliwienie wprowadzania ich do obrotu, bez obowiązku uzyskania pozwolenia MRiRW jako „nawozów naturalnych przetworzonych”;
  • liberalizacja przepisów art. 9 związanych z umieszczaniem informacji na opakowaniach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
  • wyłączenie spod przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu produktów zawierających w swoim składzie wyłącznie mikroorganizmy, z pożywką lub stabilizatorem lub bez pożywki lub stabilizatora.
  • wprowadzenie obowiązku zamieszczania na opakowaniach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin informacji nt. udziału w tych produktach odpadów lub ubocznych produktów kwalifikowanych tak w świetle ustawy o odpadach.
  • zmiana definicji wprowadzania do obrotu;
  • doprecyzowanie i uszczegółowienie dotychczasowych uprawnień Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Zakończyły się już konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy. Trwa analiza zgłoszonych uwag.

źródło: MRIRW