Każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie ubezpieczonej w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 do 13.10.2017 umowa między Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników nie ma ograniczeń terytorialnych, obowiązuje w Polsce oraz poza granicami kraju.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński podkreśla, że to pierwszy tak duży w Polsce program grupowego ubezpieczenia. W jego ramach, blisko pół miliona dzieci z rodzin rolników, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości oraz postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, znajdują się na stronie krus.gov.pl