Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w poprzednich latach, organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

W bieżącym roku kolonie będą się odbywać nad morzem w miejscowości Jarosławiec w ośrodku SOLAR w terminie 22.07-01.08.2018 r.

Warunkiem zakwalifikowania się na letni wypoczynek jest wysłanie na adres mailowy biura Izby Rolniczej w Opolu: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl danych: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, telefon kontaktowy, imiona rodziców, bądź osobiście w biurze Izby Rolniczej w Opolu.

Zał 1 Info Jarosławiec Solar 2018