Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wielokrotnie występował o podjęcie inicjatywy ustawodawczej celem zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Na jeden z wniosków o umożliwienie rolnikom korzystającym z zasiłku opiekuńczego i świadczeń pielęgnacyjnych pozostanie w systemie ubezpieczeń KRUS, Zarząd KRIR otrzymał obszerne wyjaśnienia z resortu pracy i polityki społecznej.

W odpowiedzi, MPiPS wyjaśnia zasady przyznawania tych zasiłków i konkludując informuje, że właściwym w sprawie ewentualnych zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, np. w wyniku których rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy, mogliby zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS pomimo złożenia opisanego wyżej oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W piśmie zawarto m. in. informację, że zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym przez rolnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wskazano również, że w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jak i w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie wprowadzono definicji zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego ani definicji zaprzestania wykonywania pracy w gospodarstwie, ani nie odesłano w tym zakresie do innych aktów prawnych. W związku z tym, ocenę, czy dany rolnik, małżonek rolnika, domownik zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, czy też nie, ustawodawca pozostawił rolnikowi, małżonkowi rolnika, domownikowi.

Pomimo powyżej interpretacji, w wielu przypadkach PT KRUS wstrzymują wypłatę świadczenia oraz ustalają nadpłatę niezależnie pobranych świadczeń z powodu niespełniania warunków określonych w art. 28 ust. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.