Izba Rolnicza w Opolu zwróciła się z pytaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwość wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów na gruntach ornych. Przedstawiamy odpowiedź resortu rolnictwa.

„Przewidując niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
(Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. programu azotanowego – umożliwiają podmiotom, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli 1 programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Możliwość ta ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy rolniczej.

Przepis ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego nie wymaga wydawania dodatkowej zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając
panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada.

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że nawożenie nawozami naturalnymi jest bardzo cenne ze względu na gleby występujące w Polsce, szczególnie te o małej ilości próchnicy,
a wykorzystywanie nawozów naturalnych powinno prowadzić do jak najefektywniejszego wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych.”